Na czym polega audyt biura?

Planując nową inwestycję czy też zarządzając biurami, szczególnie ważna jest znajomość realnego stanu danej nieruchomości. Dzięki temu można bowiem podejmować trafne decyzje biznesowe, minimalizować ryzyko inwestycyjne oraz optymalizować koszty. W tym celu konieczne jest skorzystanie z efektywnych narzędzi kontroli, do których należy audyt. Na czym dokładnie polega audyt biura i kiedy warto się na niego zdecydować?

Audyt biura – podstawowe aspekty

Audytem nazywamy całościowe badanie biura czy też innej nieruchomościami pod kątem jej stanu technicznego, statusu prawnego oraz sytuacji finansowej. Zakres takiego badania zależy w dużej mierze od celu, w jakim zostanie on wykonany, dlatego w pierwszej kolejności audytorzy zapoznają się z indywidualnymi potrzebami inwestora. Następnie dokonuje się szczegółowej analizy wybranej dokumentacji, która pozwoli ocenić stan nieruchomości pod kątem celów audytu. Firmy zajmujące się szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami, czego przykładem jest NAI Estate Fellows, oferują kilka modeli audytów. Taka usługa może dotyczyć stanu prawnego biura, gdzie bierze się pod uwagę m. in. tytuł prawny i ewentualne obciążenie nieruchomości, hipotekę czy kwestie związane z użytkowaniem wieczystym. Stan techniczny biura ocenia się w oparciu o dokumentację dotyczącą przeglądów technicznych, prac remontowych oraz planowanych modernizacji. Do najważniejszych narzędzi z punktu widzenia efektywnego zarządzania nieruchomościami należą audyty finansowe oraz operacyjne. Finansowy audyt biura koncentruje się wokół dowodów księgowych, takiej jak rachunki, faktury, umowy najmu czy rozliczenia mediów, na podstawie których dokonuje się oceny kosztów i zysków z danej nieruchomości. Z kolei audyt operacyjny obejmuje zagadnienia istotne dla procesu zarządzania i opłacalności inwestycji. Profesjonalny audyt biura powinien zaowocować sporządzeniem raportu, który wskaże możliwe rozwiązania, działania naprawcze czy oceni zasadność danej operacji.

Cele audytu. Kiedy warto przeprowadzić audyt biura?

Audyt biura to przydatne narzędzie dla inwestora, który jest zainteresowany zakupem danej nieruchomości. Często bowiem w takiej sytuacji ocenę opłacalności inwestycji opieramy wyłącznie na księgach wieczystych, jednak te nie dają pełnego obrazu sytuacji. Aby dokładnie poznać stan techniczny, prawny i finansowy nieruchomości, a tym samym zminimalizować ryzyko inwestycji, warto przeprowadzić profesjonalny audyt biura jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Taki audyt to również ważne narzędzie kontroli w procesie zarządzania nieruchomościami. Szczegółowy raport pomoże ocenić kondycję finansową i sposób zarządzania biurem, dzięki czemu będzie można wprowadzić działania naprawcze prowadzące do optymalizacji kosztów eksploatacji danej nieruchomości. To skuteczny sposób na usprawnienie procesu zarządzania i zwiększenie szans na rozwój inwestycji.

Share