Główna » Sposób na motywację » 7 sposobów na to jak nie marnować czasu

7 sposobów na to jak nie marnować czasu

Zarzą­dza­nie cza­sem, zwłasz­cza w świe­cie roz­pra­sza­czy to nie łatwa sztuka. Opa­no­wa­nie tej umie­jęt­no­ści kosz­tuje tym wię­cej wysiłku, im mniej zdy­scy­pli­no­wani jeste­śmy. Ale spo­so­bów na to jak nie mar­no­wać czasu jest bar­dzo wiele, jedy­nie od nas zależy czy z nich sko­rzy­stamy.

Jak nie martnować czasu? Wycisz tele­fon.

 

Zrób cho­ciaż tyle, jeśli nie możesz go wyłą­czyć. Posta­raj się, żeby powia­do­mie­nia, smsy i cią­głe tele­fony nie mar­no­wały Two­jego czasu, zwłasz­cza wtedy kiedy masz do zro­bie­nia coś waż­nego. Odłóż swój smart­fon na bok i posta­raj się nie korzy­stać z niego w cza­sie, kiedy zaj­mu­jesz się waż­nym zada­niem. Cią­głe spraw­dza­nie Face­bo­oka czy poczty z pew­no­ścią sprawi, że mar­no­wa­nie czasu przy­pad­nie Ci w udziale.

Uni­kaj stron na któ­rych mar­nu­jesz czas.

 

Wyłącze­nie tele­fonu to jedna sprawa, ale kom­pu­ter i korzy­sta­nie z niego może być nam potrzebne do pracy, co tro­chę utrud­nia pro­duk­tywne zarzą­dza­nie cza­sem. Naj­le­piej jed­nak jeśli na czas pracy zre­zy­gnu­jemy z korzy­sta­nia ze stron na któ­rych mar­nu­jemy zazwy­czaj czas i któ­rych prze­glą­da­nie spra­wia, że ciężko nam się dobrze zor­ga­ni­zo­wać. Możemy także sko­rzy­stać z apli­ka­cji, które zablo­kują nam dostęp do tych stron na pewien czasu albo umoż­li­wią nam korzy­sta­nie z nich jedy­nie przez kon­kretny, narzu­cony przez sie­bie okres. To zde­cy­do­wa­nie wspo­może nasze zarzą­dza­nie cza­sem spę­dzo­nym przed kom­pu­terem.

Zapla­nuj swoje dzia­ła­nia.

 

To świetna metoda i jeden z lep­szych spo­so­bów na to jak nie mar­no­wać czasu. Musisz pamię­tać o tym, że czas któ­rego nie zapla­nu­jesz, możesz bez­pow­rot­nie utra­cić. Jeśli nie wiesz w jakim kie­runku idziesz, żaden nie będzie dla Cie­bie odpo­wiedni i ni­gdy nie doj­dziesz tam gdzie chcesz. Pla­no­wa­nie jest więc nie­zbędne do dobrego zarzą­dza­nia cza­sem i paten­tem na to jak nie mar­no­wać czasu i wyko­nać ustalone zadanie. Musimy więc zapla­no­wać to co chcemy zro­bić, żeby wie­dzieć w jakim kie­runku chcemy iść. Zarzą­dza­nie cza­sem powinno zatem składać się przede wszystkim  z pla­no­wa­nia.

Ustal prio­ry­tety.

 

I naj­le­piej jeśli nie będzie ich wię­cej niż 3–4 dzien­nie. Wię­cej praw­do­po­dob­nie i tak nie uda Ci się zrealizować, zwłasz­cza jeśli poza rze­czami, które sam sobie narzu­casz masz do wyko­na­nia jesz­cze pracę zawo­dową, uczysz się, zaj­mu­jesz dziec­kiem albo domem. Poza tym w codzien­no­ści każ­dej osoby poja­wiają się stałe ele­menty, któ­rych wyko­na­nie wymu­sza na nas życie i zarzą­dza­nie cza­sem jest umie­jęt­no­ścią, którą każdy z nas powi­nien posia­dać. Pamię­taj więc, żeby two­rzyć listę rze­czy do zro­bie­nia – na mie­siąc, tydzień i dzień. Wtedy masz też pew­ność, że o niczym nie zapo­mnisz i wywią­żesz się ze wszyst­kich swo­ich pla­nów.

Zaczy­naj od rze­czy naj­trud­niej­szych.

 

Dzięki temu uda Ci się zro­bić rze­czy naj­waż­niej­sze, przez co naj­trud­niej­sze, już na samym początku co podnie­sie Twoją moty­wa­cję i sprawi, że o wiele łatwiej będzie Ci dzia­łać dalej i o wiele cię­żej będzie Ci odkła­dać cokol­wiek na póź­niej. Samo­dy­scy­plina to naj­lep­szy spo­sób na to jak nie mar­no­wać czasu, dla­tego jeśli już na początku swo­ich zma­gań chcesz mieć z głowy to co dla Cie­bie naj­trud­niej­sze, musisz być zdy­scy­pli­no­wany. Wtedy w Twoim życiu nie będzie miej­sca na mar­no­wa­nie czasu.

Wypocz­nij.

 

Mar­no­wa­nie czasu koja­rzy się raczej z dzia­ła­niem lub jego bra­kiem a nie z odpo­czyn­kiem. Jest on jed­nak bar­dzo ważny, wręcz nie­zbędny do pra­wi­dło­wego, pro­duk­tyw­nego funk­cjo­no­wa­nia. Jeśli się dobrze nie wyśpisz, nawet naj­lep­sze chęci nie bedą wstanie sprawić , że będziesz  inten­syw­nie pra­co­wać i dzia­łać.

Skończ z mul­ti­ta­skin­giem.

 

On nie sprawi, że zarzą­dza­nie cza­sem pój­dzie Ci lepiej, a wręcz prze­ciw­nie przez wyko­ny­wa­nie kilku czyn­no­ści naraz będzie Ci trud­niej się sku­pić i zrealizować jakie­kol­wiek zada­nie. Czę­sto wydaje nam się, że przez łącze­nie kilku zadań wyko­namy je szyb­ciej, ale zazwy­czaj jest to złudne wra­że­nie. Mar­no­wa­nie czasu ma miej­sce także wtedy kiedy wydaje nam się, że robimy coś bar­dzo waż­nego, a tak naprawdę łączymy ze soba kilka drob­nych, nie­istot­nych czyn­no­ści, które dają nam wra­że­nie dzia­ła­nia.

Marcelina Pawłowska

Share
Author: Ośmiornica Matylda
Tagi

Podobne Sposoby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share